ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การปฏิบัติจริงประกอบเนื้อหาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับการทำธุรกิจ รหั


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ,     (อ่าน 571 ครั้ง)  


วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับการทำธุรกิจ รหัส 2117101 โดยความรับผิดชอบของอาจารย์ณัฐวุฒิ คล้ายขำ และอาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง จัดให้มีการปฏิบัติจริงประกอบเนื้อหาของบทเรียน โดยให้นักศึกษาได้ลองจดทะเบียนบริษัทจำกัด โดยนักศึกษาจะสวมบทบาทสมมติเป็นนักธุรกิจที่ประสงค์จัดตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบ บริษัทจำกัด 
นักศึกษาจะได้ฝึกเขียน 
- คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)  
- หนังสือบริคณห์สนธิ และคำรับรองลายมือชื่อของพยาน (แบบ อบจ. 2)
- รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท (แบบ ว.1) 
นักศึกษาจะรวมกลุ่มกัน (กลุ่มละ 3 คนขึ้นไป ตามมาตรา 1079 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ประชุมกันเพื่อกำหนดชื่อบริษัท ประเภทของธุรกิจที่จะดำเนินการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวนทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และรายนามผู้ถือหุ้น 
นอกจากความรู้ที่นักศึกษาได้รับในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป