ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี​ ประจำปีการศึกษา​2562


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ,     (อ่าน 1,132 ครั้ง)  


             คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยาย 5202 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00 – 16.30 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง แนะนำ ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบ เข้าใจ ระบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริม แนะนำ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกระบวนการติดตามการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาต่อไป เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 และเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี กับคณาจารย์และบุคลากร 

              เริ่มกิจกรรมในภาคเช้าด้วยการกล่าวปฐมโอวาทและแนะนำบุคลากร โดย อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ต่อด้วยแนะนำการให้บริการของส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้ งานวิชาการ  โดย นางศุกัญญา    ล้ำเลิศ  งานกิจการนักศึกษา แนะนำเรื่องทุนการศึกษาและสวัสดิการ  โดย  นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งกำแหง                 และการบริการห้องสมุด โดย นางศรันยา  จันทร์ทรง  หลังจากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์เก่าเล่าความหลัง การใช้ชีวิต การวางแผนการศึกษา และเส้นทางวิชาชีพ” โดย ร้อยตำรวจโทหญิง จิรายุ  สุขนา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร นางสาวศราวดี  ทองพุ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท สายการบินนกสกู๊ด จำกัด  และ นางสาวลดาวัลย์ คณาดี  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริย  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์  รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย  เป็นการแยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่ทางคณะ ฯ ได้จัดเตรียมไว้