ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 25 มีนาคม 2562 ,     (อ่าน 722 ครั้ง)  


           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และครูผู้สอน สามารถนำความรู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องต่อไป โดยมี อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณาจารย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ ยังมีการสาธิตการแสดงศาลจำลอง โดย นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน กำหนดจัด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562  และ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นายสหรัฐ โนทะยะ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม และบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ อบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การบังคับใช้กฎหมาย หลักนิติธรรม และหน้าที่พลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคลและสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน, กฎหมายอาญา, กฎหมายปกครอง, และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ในเนื้อหาวิชาดังกล่าวทั้งที่มีและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายโดยตรงให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายเบื้องต้น และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการสอนในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยมี อาจารย์ประจำหมวดวิชากฎหมายแต่ละด้าน เป็นวิทยากร  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแสดงศาลจำลอง โดย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง จากคณะครูที่เข้าอบรมในครั้งนี้

             ในส่วนของการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562  และ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดกลุ่มเป้าหมายครูมัธยมผู้สอนวิชากฎหมาย สังคมศึกษา จากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร  จำนวนรุ่นละ 60 คน อบรมฟรี!! ตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

             

 ข่าวโดย เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ