คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เพชรรัตน์ แสนทวีสุข

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข  

Ms Phetcharat santavesuk

 

6218

 

ห้องวิชาการชั้น 1

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ปริญญาตรี

 

ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี