คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อรรถพงศ์ กาวาฬ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ

Mr. Atthapong Karwan

 

5706

 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศนียบัตร

 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรว่าความ รุ่นที่ 24

 

สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ