คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สหรัฐ โนทะยะ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

นายสหรัฐ  โนทะยะ  

Mr Saharat  Notaya

 

6201, 3606

 

ห้องรองคณบดี ชั้น 1

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคมและบริการวิชาการ

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง