คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศุกัญญา ล้ำเลิศ

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

 

นางศุกัญญา  ล้ำเลิศ  

Ms.Sukanya  Lamlerd

 

3933

 

ห้องวิชาการชั้น 1

 

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

 

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

 

 

-

 

-

 

ประวัติการศึกษาและผลงาน

ระดับ

 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

 

ศิลปศาสตรบันฑิต (นิเทศศาสตร์)

 

วิทยาลัยครูสวนดุสิต