คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศศิวิมล เสมอใจ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ

Ms.Sasiwimon samaojai

 

6205

 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

 

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่