คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิภาจันทร์ ยิ่งกำแหง

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

 

นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งกำแหง

Ms.Wipjun Yingkamhang

 

3932

 

ห้องวิชาการชั้น 1

 

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

 

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

   - งานพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา)

  -  งานธรรมนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Sungkom.s@ubu.ac.th

 

-

 

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบันฑิต 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี