คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ 

Assoc.Prof. Dr. Suparwanee Amornjittsuwane

 

6207

 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2

ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งบริหาร

อีเมล์

 

โฮมเพจ

รองศาสตราจารย์

 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายมหาชน

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาเอก

 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประกาศนียบัตร

 

ประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองรุ่นที่ 1

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

 

 

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

 

 

 

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช