คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มณฑิรา แก้วตา

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

นางมณฑิรา แก้วตา

Ms.Montira  Khawta

 

6214

 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง)

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี