คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภิรมย์พร ไชยยนต์

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์

Ms.Piromporn  Chaiyon

 

3931

 

ห้องรอคณบดี ชั้น 1

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับหนึ่ง)

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี