คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผศ.มิรันตี เจียรักสุวรรณ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจาย์มิรันตี  เจียรักสุวรรณ

 Asst.Prof. Mirantee  Jearaksuwan

 

6221

 

ห้องพักอาจารย์ชั้น 2

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานยุติธรรม)

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศนียบัตร

 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา