คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผศ.ดิเรก บวรสกุลเจริญ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ผศ.ดิเรก  บวรสกุลเจริญ 

Asst.Prof.Direk Borvornsakulcharoen

 

6211

 

ห้องพักอาจารย์  ชั้น 2

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่น

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ประกาศณียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

รัฐศาสตบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการวัดและประเมินผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช