คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  ศรีศิริ  

Asst.Prof. Dr.Apinan  Srisiri

 

6217

 

ห้องรองคณบดี ชั้น 1

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาเอก

 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศนียบัตร

 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

 

- ประวัติและผลงานโดยย่อ