คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ผศ.ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล

Asst.Prof.Dr.Supachai  Wannalertsakul

6220

089-0170989

ห้องพักอาจารย์  ชั้น 2

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

Bally_supachai@hotmail.com

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาเอก

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ  : อาเซียน (ASEAN) , อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) , สหวิทยาการ (Integrated Science)