คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประดิษฐ์ แป้นทอง

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

นายประดิษฐ์  แป้นทอง  

Mr.Padit  Panthong

 

6212

 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประกาศนียบัตร

 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา