คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ดร.รัชกร โชติประดิษฐ์

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ดร.รัชกร โชติประดิษฐ์  

Dr. Ratchakorn Chotpradit

 

3930

 

ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

-

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาเอก

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย

และสถิติทางวิทยาการปัญญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ปริญญาโท

 

รัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิตฃ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปริญญาตรี  

 

 

 

นิติศาสตบัณฑิต 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)  

 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ