คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี

Dr.Nitilak  Kaewjandee

 

-

 

-

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศนียบัตร

 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา