คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ณัฐวุฒิ คล้ายขำ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

ห้องทำงาน

นายณัฐวุฒิ  คล้ายขำ

Mr. Nuttawut Klaikham

 

3930

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

โฮมเพจ

อาจารย์

 

 

-

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชนทางการคลัง 

มหาวิทยาลัยปารีส นองแตร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

(Université Paris Nanterre)

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 67 (สอบได้ลำดับที่23)

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา