คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

 

นายณรงค์ฤทธ์ มีพยุง

Mr.Narongrit meepayung

 

3934

 

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 2

 

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

 

Facebook

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

  -  งานโสตทัศนศึกษา

 

narongrit.me@ubu.ac.th

 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002576


https://www.facebook.com/kokkai28msn

ประวัติการศึกษาและผลงาน

ระดับ

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบันฑิต

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ใบประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวส) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์ - คณิต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประถมศึกษา   โรงเรียนจ่าการบุญ