คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายเสวก บุญกาญจน์

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 งานด้านการตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย

 งานด้านการตอบข้อหารือหรือการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย

 งานด้านการตรวจสัญญาทางพัสดุ งานพัสดุ กองคลัง ,สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, สำนักวิทยบริการ  

 งานด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น

 งานด้านการสอบสวนวินัย

 งานด้านการดำเนินคดีปกครอง

 งานด้านการดำเนินคดีอาญา

 งานด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์

 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :  0 - 4535 - 3060    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1060

E-mail : Mr.boongan@gmail.com