คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายสุพจน์ ชาลีพล

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 งานด้านการตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย

 งานด้านการตอบข้อหารือหรือการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย  

 งานด้านการตรวจสัญญาทางพัสดุ  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์,คณะวิศวกรรมศาสตร์,งานพัสดุ กองคลัง    

 านด้านการตรวจสัญญาอนุญาตให้ใช้พื่นที่มหาวิทยาลัย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์          

 การจัดทำบันทึกข้อตกลง  

 สัญญาอนุญาตให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์            

 งานด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น    

 งานด้านการสอบสวนวินัย    

 งานด้านการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

 งานด้านการดำเนินคดีปกครอง  

 งานด้านการดำเนินคดีอาญา    

 งานด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์  

 ฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :  0 - 4535 - 3060    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1060

E-mail : chaleepol.supol@gmail.com