คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายประเสริฐ โสนะจิตร

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 งานด้านการตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย

 งานด้านการตอบข้อหารือหรือการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย

 งานด้านการตรวจสัญญาการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และ

      นักศึกษาแพทยศาสตร์

 งานด้านการตรวจสัญญาทางพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์,

     งานพัสดุ กองคลัง

 งานด้านการตรวจสัญญาอนุญาตให้ใช้พื่นที่มหาวิทยาลัย

      สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 งานด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น

 งานด้านการสอบสวนวินัย

 งานด้านการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

 งานด้านการดำเนินคดีปกครอง

 งานด้านการดำเนินคดีอาญา

 งานด้านการดำเนินคดีแพ่ง

 งานด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์

 งานวินัยนักศึกษา

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :  0 - 4535 - 3060    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1060

E-mail : prasert.sonajit@gmail.com