คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายนราธิป อาษารักษ์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย  ส่งเสริม กำกับ ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเรียบราชการ

2. กลั่นกรองเอกสารของหน่วยงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร

3. ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ลงนามเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  กรณีผู้บริหารมีความเห็นแล้ว

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :  0 - 4535 - 3060    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 3060

 

E-mail :