คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายกิตติพงษ์ ชาลี

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 งานด้านการตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย

 งานด้านการตอบข้อหารือหรือการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย

 งานด้านการตรวจสัญญาการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

 งานด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น    

 งานด้านการสอบสวนวินัย

 งานด้านการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

 งานด้านการดำเนินคดีปกครอง      

 งานด้านการดำเนินคดีอาญา    

 านด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์                 

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :  0 - 4535 - 3060    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1305

E-mail : somsaklawubu@gmail.com