คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม

ภาระงานที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

 งานด้านธุรการ/งานสารบรรณ

 งานด้านการเงิน

 งานด้านพัสดุ

 งานบริหารงานบุคคล

 งานแผนงานและงบประมาณ

 งานสารสนเทศ

 งานเลขานุการ

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :  0 - 4535 - 3060    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 3060

E-mail : rungaroon.s@ubu.ac.th