คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นางวัชรี หาทองคำ

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 งานวินัยนักศึกษา  สำนักงานพัฒนานักศึกษา

 งานด้านการดำเนินคดีปกครอง   

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :  0 - 4535 - 3060    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1304

E-mail :