คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำระบบช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้

โดยคลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ