ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 20 ตุลาคม 2565 , 15:17:30     (อ่าน 53 ครั้ง)  


               ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่   โดยมีเป้าประสงค์ที่ 2.2 เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ
01-02 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติประกาศจำนวน  3 ฉบับ ดังนี้
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิซาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/386/
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/386/
 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความทางวิชาการ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2688/
 
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนดังกล่าว รายละเอียดประกาศ แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ได้ที่ QR code ท้ายบันทึกข้อความ


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2