ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 , 08:59:23     (อ่าน 30 ครั้ง)  


งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566  ดังรายละเอียด 

  1. โครงการวิจัยทั่วไป 10 โครงการ
    •  โครงการวิจัยทั่วไป (ศึกษาภาคสนาม)  จำนวน 5 ทุน จำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อโครงการ
    • โครงการวิจัยทั่วไป (ศึกษาเอกสาร)  จำนวน 5 ทุน จำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อโครงการ

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน 2 โครงการ  จำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อโครงการ

3. ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือนวัตกรรมเพื่อสังคม จำนวน 1 โครงการจำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ

4. โครงการวิจัยเพื่อชุมชน 1 โครงการ จำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ

 

รายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

1. นิยามลักษณะโครงการ

          (1) โครงการวิจัยทั่วไป เป็นโครงการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของผู้รับทุน

(2) โครงการวิจัยในชั้นเรียน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร

 (3) โครงการวิจัยสถาบัน เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับทุน หรือการพัฒนาหลักสูตร

(4) ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นโครงการที่สามารถระบุนวัตกรรมใหม่ทางความคิดเพื่อการพัฒนาสังคมและช่วยเสริมสร้างความสามารถ/ศักยภาพทางสังคม หรือเป็นโครงการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาตัวกระตุ้นหรือสื่อการเรียนรู้ และ/หรือการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือประยุกต์ใช้ได้

(5)โครงการวิจัยเพื่อชุมชน เป็นโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยต้องมีหลักฐานหรือหนังสือแสดงความต้องการของชุมชน และต้องมีกระบวนการคืนความรู้สู่ชุมชนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

 

2. คุณสมบัติของผู้รับทุน

(1) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินแล้ว หรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (โดยการทำสัญญาวิจัยต้องไม่เกินระยะเวลาของสัญญาจ้าง)

(2) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย

          (3) ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม /ดูงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา

(4) ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  หรืองบประมาณส่วนตัว มากกว่า 1 โครงการ

(5) ไม่ติดค้างงานส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติก่อนปีงบประมาณ 2563

(6) ไม่ติดค้างรายงานเอกสารทางการเงิน เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มากกว่า 1 โครงการ

(7) ไม่ยกเลิกโครงการวิจัยคณะ ในปีงบประมาณ 2562-2565 ทั้งทุนวิจัยส่วนตัวและเงินรายได้คณะ

(8) ผู้ขอรับทุนมีสิทธิ์เสนอโครงการวิจัยได้ 1โครงการ (ในปีงบประมาณนั้น)

(9) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย

 

3.เงื่อนไขการรับทุน

          (1) กำหนดกรอบการสนับสนุน คือระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ปี โดยงานวิจัยแต่ละเรื่องสามารถขยายเวลาดำเนินงานวิจัยได้ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน

(2) ผู้วิจัยต้องเข้ารับการอบรมเงื่อนไขการรับทุนและการเบิกจ่ายโครงการวิจัย

(3) ผู้วิจัยจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ตามที่คณะกำหนด

(4) ผู้รับทุนวิจัย จะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันเซ็นสัญญารับทุน ดังนี้

4.1 ผู้รับทุนวิจัยประเภทที่ 1.โครงการวิจัยทั่วไป และ 2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน  ต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่คณะกรรมกรรมการข้าราชการพลเรือนในสังคมอุดมศึกษารับรอง หรือนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไปที่มี Peer Review และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings)

4.2 ผู้รับทุนวิจัยประเภทที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือนวัตกรรมเพื่อสังคม  และ 4 โครงการวิจัยเพื่อชุมชน ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 หรือวารสารระดับนานาชาติ

หากภายใน 2 ปี ยังไม่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ คณะจะเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดเต็มจำนวน

 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา

          การพิจารณาให้ทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์กำหนด

    

5.ปฏิทินการเสนอขอรับทุน

 (1) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน   ระหว่างวันที่ 4  กรกฎาคม 2565 – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 รายละเอียดการเขียนข้อเสนอตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

(2) ผู้ขอรับทุนนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย  ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2565

(3) ประกาศผล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565

(4) ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565

(5) ผู้รับทุน ทำสัญญารับทุนภายในวันที่ 30กันยายน 2565

(6) อบรมเงื่อนไขการรับทุนวิจัย และการเบิกจ่ายโครงการวิจัย  เดือนตุลาคม 2565

 

6. แบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มงานวิจัยLA_ResearchForm01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1