ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU KM FAIR 2022


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , 12:46:49     (อ่าน 9 ครั้ง)  


    ตามมติที่คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบการจัดกิจกรรมโครงการ UBU KM FAIR2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 12  กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Share &Learn ผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/RR ของคณะ/หน่วยงาน มีประเภทของผลงาน

ประกอบด้วย

1.การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R๒R ของบุคลากร ประกอบด้วย สายวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน Active Learning รูปแบบใหม่ๆ หรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อเทคโนโลยีอนาคต (ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา)และสายสนับสนุน หัวเรื่อง นวัตกรรมการทำงาน/R2R/การพัฒนางาน/การลดขั้นตอน (ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา) กำหนด

รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงินรางวัล 10,000 บาท รองอันดับ 1  จำนวนเงินรางวัล 8,000 บาท

รองอันดับ 2 จำนวนเงินรางวัล 5,000บาท

2. รางวัลชุมชนนักปฏิบัติ จำนวนเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

3. การดำเนินการจัดทำ AAR (ผลงานปีงบประมาณ 2565) ระดับคณะ สำนัก จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัล 5,000 บาท

 

กองแผนงานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานการ

พัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R ของบุคลากรหรือกลุ่มบุคลากร เพื่อส่งเข้าประกวดตามโครงการ

UBU KM FAIR 2022 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1กันยายน 2565 โดยบุคลากรหรือกลุ่มบุคลากร ที่ส่งผลงานเข้า

ร่วมเสนอ ขอให้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หากประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวสายใจ จันเวียง

โทรศัพท์ 3036ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1