ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 4"


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 , 14:12:22     (อ่าน 119 ครั้ง)  


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 4"

รายละเอียดเพิ่มเติม    https://cle.kku.ac.th/course/93?fbclid=IwAR3swnKveJ99OyPkEASqe2-n82MwXu_mKZWuDlgn3Ow8x84GlWGbfssZOgU

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากลและ สามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในมนุษย์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้วิจัย และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 

ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป  1,000 บาท

***ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลิงก์ Zoom Meeting จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 
 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา 3 ปี 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์  0 4300 9700 ต่อ 45410ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1