คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 23 กันยายน 2562 , 16:12:41     (อ่าน 94 ครั้ง)


ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  เรื่อง  ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีประมาณ 2563

 

           ตามที่งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563นั้น

บัดนี้   กระบวนการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว   จึงขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย   เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีประมาณ 2563  ดังนี้

 

โครงการวิจัยทั่วไป  จำนวน  4  โครงการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่อเงที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านโนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

นางสาวยุวดี จิตต์โกศล

20,000

2

กลวิธีการบริภาษในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย

 

นางสาวกรรณิการ์ 

สุพิชญ์

20,000

3

ภูมิทัศน์ทางโบราณคดีเทือกเขาพนมดงรักฝั่งตะวันออกตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

นางสาวสุรีรัตน์ 

บุบผา  

20,000

4

วิถีชีวิตของวณิพกตาบอดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายพัน พงษ์ผล

 

20,000

 

โครงการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงานในหลักสูตรการท่องเที่ยว จากมุมมองของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวนวทิวา สีหานาม

 

10,000

 

โครงการวิจัยเพื่อชุมชน จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

ผลของการฝึกโยคะต่อความอ่อนตัว ความคล่องตัว การทรงตัว ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ และความอดทนของกล้ามเนื้อในผู้หญิงสูงอายุ

นางสาวอรัญญา

บุทธิจักร

27,500

2

เอกสารใบลานวัดหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี :การจัดระบบใบลาน การศึกษาด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู  ภูศรี

27,500

3

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ระหว่างชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยและชุมชนบันทายฉมาร์   จังหวัดบันเตียเมียนเจย  ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริวรรต  สมนึก      

27,500

4

การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง

27,500

ให้ผู้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ ส่งภายในวันที่ 27  กันยายน 2562  โดยผู้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต้องเข้ารับการอบรมเงื่อนไข การเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุมดอกจาน 7 คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ หากผู้รับทุนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว ให้ทำหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 หากผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับการอนุมัติทุนวิจัยไฟล์แนบ : ไฟล์ 1