คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กำหนดการนำเสนอ ข้อเสนอโครงการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันศุกร์ที่ 6 เดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกจาน 7 เวลา 10.00-15.00 น.


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 4 กันยายน 2562 , 09:50:23     (อ่าน 136 ครั้ง)


ลำดับ

วันเวลานำเสนอ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

วิจัยเงินรายได้  โครงการวิจัยทั่วไป

1

13.00-13.15

แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่อเงที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านโนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 

นางสาวยุวดี จิตต์โกศล

20,000บาท

2

10.30-10.45

กลวิธีการบริภาษในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย

 

นางสาวกรรณิการ์ 

สุพิชญ์

20,000บาท

3

10.15-10.30

ภูมิทัศน์ทางโบราณคดีเทือกเขาพนมดงรักฝั่งตะวันออกตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

 

นางสาวสุรีรัตน์ 

บุบผา  

20,000บาท

4

10.00-10.15

วิถีชีวิตของวณิพกตาบอดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายพัน พงษ์ผล

 

20,000บาท

วิจัยเงินรายได้   โครงการวิจัยในชั้นเรียน

5

10.45-11.00

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงานในหลักสูตรการท่องเที่ยว จากมุมมองของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวนวทิวา สีหานาม

10,000บาท

6

11.00-11.15

การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล        

10,000บาท

วิจัยเงินรายได้  โครงการวิจัยเพื่อชุมชน

7

 

ผลของการฝึกโยคะต่อความอ่อนตัว ความคล่องตัว การทรงตัว ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ และความอดทนของกล้ามเนื้อในผู้หญิงสูงอายุ

 

นางสาวอรัญญา

บุทธิจักร

30,000บาท

8

11.15-11.30

เอกสารใบลานวัดหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี :การจัดระบบใบลาน การศึกษาด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์สังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู 

ภูศรี

30,000บาท

ลำดับ

วันเวลานำเสนอ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเภท

9

11.30-12.00

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ระหว่างชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยและชุมชนบันทายฉมาร์   จังหวัดบันเตียเมียนเจย  ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริวรรต  สมนึก      

30,000บาท

10

13.15-13.30

 

การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง

30,000บาท

โครงการวิจัยงบส่วนตัว

11

13.30-13.45

 

พัฒนาการทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณ คริสต์ศตวรรษที่ 10-12 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์

 

12

13.45-15.00

ชุดโครงการวิจัย  แนวทางการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดร.พรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ

 

โครงการย่อยที่ 1 แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดร.พรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ

 

โครงการย่อยที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นางนวทิวา  สีหานาม

 

โครงการย่อยที่ 3 แนวทางการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์

 

โครงการย่อยที่ 4 แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวพัชรี ธานี

 

โครงการย่อยที่ 5 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวคำพา ยิ่งคง

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1