คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือปฏิบัติงานของงานการเงินคณะศิลปศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คู่มือการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมในหลักสูตร
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์