คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มสำหรับโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | ค้นหาเอกสาร
ใบสำคัญรับเงิน(สำหรับวิทยากรเท่านั้น)
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งนักศึกษาช่วยงาน และตารางลงเวลาการปฏิบัติงาน
บันทึกขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการ(ภายใน)
หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
ใบสำคัญรับเงิน
บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ)