คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล   | ค้นหาเอกสาร
ด่วนที่สุด ที่กค0416.6/ว471 ลว.8 กรกฎาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)
ด่วนที่สุด ที่กค0416.3/ว199 ลว.7เม.ย.64 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน
ด่วนที่สุด ที่กค0416.2/ว166 ลว.26มี.ค.64 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ที่กค 0416.2/ว167 ลว.29มี.ค.64 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
ด่วนที่สุด ที่กค0416.4/ว130 ลว.10 มี.ค.64 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(ฉบับที่ 2)
ด่วนที่สุด ที่กค.0416.2/ว623 ลว.30ธ.ค.63 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ด่วนที่สุด ที่กค 0616.2/ว268 ลว.11 พ.ค.64 เรื่องแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล