คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าศึกษาบุตร   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560(ที่กค0408.5/ว27 ลว.18ม.ค.61)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว.28มิ.ย.64 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเล่าเรียน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว130 ลว.19พ.ย.56 เรื่องการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร