คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 2563
บันทึก แจ้งเวียนกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2564 (วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป)