คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียน   | ค้นหาเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือตรวจเยี่ยมและแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย
อัตราการเบิก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
อัตราการเบิก ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
(OT.) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหายฯ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ)