ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มกิจกรรมในหลักสูตร   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT.)
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาานอกเวลา (OT.)
หนังสือเชิญวิทยากรภายในคณะศิลปศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นในม.อุบลฯ
หนังสือเชิญวิทยากรหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลฯ
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
ขออนุมัติกิจกรรม
ขออนุมัติยืมเงิน
สัญญายืมเงิน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (30 รายการ)