คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o8:QA

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o8 Q&A
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือ
ข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถ
ตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกัน
ได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ ของหน่วยงาน
มี  
ระดับมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี)
- กองบริการการศึกษา
- กองกลาง
- กองแผนงาน
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สำนักงานบริหารบัณฑิต
- สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- สำนักงานประกันฯ
- สำนักงานส่งเสริมงานวิจัย ฯ
- สำนักงานพัฒนานักศึกษา
- สำนักงานบริหารกายภาพฯ
- สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
- สำนักงานกฎหมายและนิติการ
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ
 
ระดับคณะ
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะบริหารศาสตร์
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
 
ระดับสำนัก
- สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- สำนักวิทยบริการ
- สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกัน ได้ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน