คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o7:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด ทั้ง นี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562
มี
 
1.ด้านการผลิตบัณฑิต
   - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษา
   - ระบบทะเบียนนักศึกษา
   - ระบบทะเบียนกิจกรรม
   - ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 
   - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
 
2.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
 
3.ด้านบริการวิชาการ
 
4.ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 4 ด้าน