คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o6:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
เป็นต้น
มี
1.พระราชบัญญัติ
 
2. พระราชกฤษฎีกา 
 
3. กฎ/ประกาศ/ระเบียบ ก.พ.อ./
สำนักนายกรัฐมนตรี 
 
4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
 
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง
 
6. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
 
7. ประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

การเผยแพร่กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย