คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o4:แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
มี

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) : http://bit.ly/2I6kILO