คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
มี

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
มาตรการ กลไกและระบบการตรว
จสอบ
การปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาตามคู่มือ
หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/
16f2018070213222654.pdf

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง มาตรการกลไกและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่