คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o46:มาตรการป้องกันการรับสินบน

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
มี http://www.ubu.ac.th/web/files_up/
17f2018042014502211.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี