คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o45:มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มี http://www.ubu.ac.th/web/files_up/
17f2018042015005665.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน