คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
มี http://www.procurement.ubu.ac.th/
file_documents/measure/measure
_po_2560.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี